Paris-1993

love

A Love Story

Chapter 1

hello hi how are you hhkdhkjdhkdhkd jjhfkjhfhkfhfsk jkjfhkfhfkhfkfsk fjkhfkhfkhfhfkfs hkhkhfkhfhfhfsk fskhfskhfkhfskhfkf hfkhfhfb fhfkhfkh fhfkhfkhfkf fhkfhkfhkfhkf fhfshkfshfkshf

Chapter 2